Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site is verkregen. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de gebruiker van de website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de site verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft voorts datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van enige auteursrechthebbenden op beeldmateriaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Van veel, met name historisch beeldmateriaal zijn de rechthebbenden niet meer te achterhalen of zijn de rechten verlopen. Degenen die menen beeldrechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen wenden. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen neemt daarna graag de juiste bronvermelding over. Uiteraard wordt op verzoek informatie en of beeldmateriaal aangepast of verwijderd indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Legenda